សូមណែនាំអំពី SHE Investment សម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជា

ជាមួយនឹងការផ្តោតលើស្ត្រីនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យានាពេលចុងក្រោយនេះ ការវិនិយោគ SHE (Support Her Enterprise) គឺជាសហគ្រាសសង្គមថ្មីមួយដែលបង្កើតឡើងសំរាប់ស្ត្រីកម្ពុជា។ ដូចដែលបេសកកម្មដ៏សំខាន់របស់ក្រុមនេះគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មខ្នាតតូចឬមធ្យមអោយមានប្រាក់ចំណេញនិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងភាពជាយែនឌ័រ ពួកគេនឹងត្រូវបានផ្តល់នូវ ការគាំទ្រតាមរយៈកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មជាមួយនិងសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលដ៏ទៀងទាត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធគាំទ្រមួយ។