និន្នាកាបច្ចេកវិទ្យាទាំង 4 ប្រចាំឆ្នាំ 2015

សូមតាមដាននូវអ្វីដែលនឹងត្រូវកើតមានឡើងនៅក្នុងពិភពនៃបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងឆ្នាំនេះជាមួយនិងនិន្នាការបច្ចេកវិទ្យាទាំង 4 ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ 2015 !