សូមណែនាំប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS8

ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ iOS8 របស់​ក្រុមហ៊ុន Apple គឺ​នៅ​ទី​នេះ​ដោយបានភ្ជាប់មកជាមួយ​នូវការ​បន្ទាន់សម័យ​ជា​ច្រើន​សម្រាប់​កម្មវិធី​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​អ្នក​។ ដោយការបង្កើន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ និងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ប៉ះ​ថ្មី​ដ៏គួរ​ឱ្យ​រំភើប ​បានធ្វើអោយជីវិតរបស់អ្នកប្រកបដោយភាពទាន់ សម័យ។