ឱកាសក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី EPIC ជាមួយនឹង Impact Hub – កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មដែលមានរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំនៅកម្ពុជា

តើអ្នកជាសហគ្រិនម្នាក់ដ៏មានវីរភាពដែលមានគំនិតអាជីវកម្មដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបង្កើតផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានដល់សង្គមឬបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ? ប្រសិនបើ់ដូច្នេះមែននោះ កម្មវិធី EPIC របស់ Impact Hub ពិតជាសាកសមបំផុតសម្រាប់អ្នក!