សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសហគ្រាសសង្គមសំរាប់អ្នកប្រកបអាជីវកម្មថ្មីនៅកម្ពុជា

នៅក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសហគ្រិនរបស់សាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ សហគ្រាសសង្គមកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើសិក្ខាសាលាដ៏គួរអោយរំភើបមួយស្តីពីភាពជាសហគ្រិនសង្គមនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៏ក្រោយនេះ (25 ឧសភា) ចាប់ពីម៉ោង 9 ព្រឹកតទៅ នៅសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់។