ព្រឹត្តិការណ៍ Startup Asia ប្រទេសសិង្ហបុរី ឆ្នាំ 2014 : ទទួលយក នូវភាពឆ្លាតវៃជាមួយនឹង Vibease

យើងបានសំភាសន៍ជាមួយនិងអ្នកជំនាញផ្នែករឹងដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Startup Asia ប្រទេសសិង្ហបុរី ឆ្នាំ 2014 លោក Dema Tio ពី Vibease និងស្វែងយល់អំពីដំណើរការ​អាជីវកម្មរបស់លោកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧបករណ៍រំញ័រដ៏ឆ្លាតសំរាប់ការលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវភេទនៅក្នុងកិច្ចសំភាសន៍នេះ!