ការសង្ខេបឡើងវិញនូវសិក្ខាសាលាស្តីពីគម្រោងទីក្រុងឆ្លាតវៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា: អ៊ីនធើណែតនៃកិច្ចការគ្រប់យ៉ាង

កាលពីថ្ងៃទី 16 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2015 កន្លងទៅនេះ សហព័ន្ធ ICT កម្ពុជា (ICTF) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្តីពីគំរោងទីក្រុងឆ្លាតវៃ (Smart City) នៅអគារសូម៉ា ។ ដោយស្ថិតនៅក្រោមសម្ព័ន្ធរបស់សហព័ន្ធ ICTF, ក្រុមហ៊ុនសោម៉ាគ្រុបបានបង្កើតទីក្រុងថ្មីមួយនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ 60 ហិកតាដែលមានចំងាយប្រមាណពី ២ ទៅ ៣ គីឡូមែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញ។