ការសង្ខេបឡើងវិញនូវសន្និសិទ បើកសម្ពោធស្តីអំពីមនុស្សយន្តនៅកម្ពុជា

ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យា (STEM), សន្និសីទបើកសម្ពោធស្តីអំពីមនុស្សយន្តត្រូវបានគេរៀបចំឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។