ព្រឹត្តិការណ៍ DevCamp ប្រចាំខែឧសភាឆ្នាំ 2014 : PhoneGap សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោះជំរំអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដោយអង្គការ InSTEDD iLab Southeast Asia នៅក្នុងខែនេះ តំណាងដោយលោក លឹម មុយឡេង និងលោក សាន សុណាន ពួកគេនឹងរុករកអំពី PhoneGap ដែលជាប្រភពកូដបើកចំហមួយសម្រាប់បង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទជាមួយនិង HTML , CSS, និង JavaScript ។