ការសង្ខេបឡើងវិញស្តីពីកម្មវិធី Hackathon #SVToPP ដើម្បីភ្ជាប់តំបន់ Silicon Valley មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញ

កាលពីថ្ងៃទី 26-27 ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះ អង្គការ Cambodians in Tech បានរៀបចំកម្មវិធី Hackathon #SVtoPP ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដំបូងមួយដើម្បីភ្ជាប់តំបន់ Silicon Valley មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញ។