ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata បានចូលរួមជាដៃគូជាមួយ Geeks in Cambodia

យើងមានក្តីសោមនស្សក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រកាសថាក្រុមហ៊ុន Smart បានមកចូលរួមជាដៃគូដើម្បីគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់យើង!