មជ្ឈមណ្ឌល Liger Sharation: ការប្រារព្ធពិធីនៃការរៀនបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិត

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា Liger ក៏ដូចជាគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតថ្មីៗដែលសិស្សវ័យក្មេងរបស់ពួកគេបានអនុវត្ត។