ព្រឹត្តិការណ៍ InSTEDD iCamp កម្ពុជា – ផ្តល់ឱកាសដល់ខួរក្បាលរបស់អ្នកអោយដំណើរការព្រមគ្នា!

ព្រឹត្តិការណ៍ InSTEDD iCamp គឺជាកម្មវិធីបង្កើនគំនិតច្នៃប្រឌិតប្រចាំតំបន់មួយដែលត្រូវបានអញ្ជើញអ្នកបច្ចេកទេសនិងអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានការយល់ដឹងពីបញ្ហាសង្គមដើម្បីមកចូលរួមនៅក្នុងការបោះជំរុំនៅថ្ងៃទី 9 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2015 ចាប់ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 5:30 ល្ងាច។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មភ្នំពេញ អគារ E ជាន់ទី 4 ។