ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួងអប់រំនៅកម្ពុជា

អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះមានគោលបំណងដើម្បីផ្តល់នូវបច្ចេកវិទ្យា កម្មវិធី និងសេវានានា ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍វិធីសាស្រ្តបង្រៀនបែបច្នៃប្រឌិតថ្មីនាសតវត្សទី ២១ សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។