ជួយភាសាខ្មែរអោយក្លាយទៅជាភាសាដ៏កំពូលមួយនៅក្នុងសហគមន៍បកប្រែ : ការប្រកួតប្រជែងបកប្រែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Google I/O !

នៅក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ Google I/O ដែលកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃនេះ “សហគមន៍បកប្រែ : ការប្រកួតប្រជែងបកប្រែប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ Google I/O” នឹងត្រូវប្រារព្ធធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី 26 ខែឧសភានេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី 5 ខែមិថុនា។ ក្នុងករណីដែលអ្នកមិនទាន់បានដឹងនោះ ព្រឹត្តិការណ៍ Google I/O គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានរយៈពេលពីរថ្ងៃដោយផ្តោតលើការស្វែងយល់អំពីនិន្នាការនាពេលអនាគតសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទចល័តនិងមានអ្វីផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។