សូមចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Defense Saturday លើកទី 3 !

Security Academy នឹងធ្វើព្រឹត្តិការណ៍ Defense Saturday ជាលើកទី 3 របស់ខ្លួននៅឯ Development Innovations ។ ធ្វើការនៅក្នុងផ្នែក IT មែនទេ ? សូមនាំយកសំណួររបស់អ្នកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ !