ថាមពលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សហគ្រិនខ្នាតតូចនិងមធ្យម

នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ ម៉ោងដ៏រីករាយនៅមជ្ឈមណ្ឌល Impact Hub នឹងបង្រៀនអ្នកអំពីរបៀបដើម្បីសន្សំសំចៃថវិកា និងដើម្បីការពារបរិស្ថានសម្រាប់សហគ្រាសរបស់អ្នក។