ព្រឹត្តិការណ៍ InSTEDD Innovation Camp: ការសរសេរ កូដដើម្បីប្រឆាំងនិងការជួញដូរមនុស្ស

ការជួញដូរមនុស្សគឺជាជំងឺរាតត្បាតមួយទាំងនៅក្នុងតំបន់និងនៅទូទាំងពិភពលោក ហើយអង្គការ InSTEDD iLab Southeast Asia បានទទួលស្គាល់ពីភាពកើនឡើង នៃស្ថានភាពដ៏គំរាមកំហែងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកសរសេរកម្មវិធីឬជាអ្នកគ្រប់គ្រង គម្រោងដែលធ្វើការអោយអង្គការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស នោះព្រឹត្តិការណ៍ InSTEDD Innovation Camp នៅទីនេះដើម្បីផ្តល់ជាជំនួយដល់សាររបស់អ្នកជាមួយនិងឧបករណ៍ យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។