ការសង្ខេបឡើងវិញនូវមហោស្រពពិព័រណ៍ STEM កម្ពុជា ២០១៦

ដោយបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា និង សាលាហ្សាម៉ាន់អន្តរជាតិ មហោស្រពពិព័រណ៍ STEM ប្រចាំឆ្នាំលើកទី 12 បានត្រឡប់មកវិញជាមួយនិងគោលបំណង ដើម្បីបំភ្លឺដល់សិស្សនិស្សិតនៅលើអាជីពនៅក្នុងវិស័យ វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យា (STEM) ។