វិស័យធនាគារទូរស័ព្ទចល័តនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា

ជា​មួយ​នឹងអ្នកដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​​ប្រើទូរស័ព្ទ​​មាន​ច្រើន​ជាង 5លាន​នាក់​ អតិថិជនចំនួន 3,5 លាន​នាក់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ​ 3G និងទូរស័ព្ទ​ទំនើប​ដែលមានសកម្មភាព​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេតចំនួន 23​% ។

នោះ​ហើយ​ជា​អ្វី​ដែល​ធនាគារ​បាន​យល់​​ហើយ​ធ្វើការ​ក្នុងរបៀបដែលអ៊ីនធឺណេត​ផ្តល់​នូវ​ការ​ចូល​ដំណើរ​ការ​ងាយ​ស្រួល​ដល់ការ​គ្រប់​គ្រង​គណនី​ធនាគារ​របស់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​របស់​ពួក​គេ​។

“យើង​មាន​ការ​រំភើបចិត្តខ្លាំងណស់​អំពី​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​សេវា​ធនាគារ​ចល័ត​ដែល​យើង​អាច​ផ្ដល់​ទៅ​ឱ្យ​អតិថិជន​របស់​ខ្លួន​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រងសាច់​ប្រាក់ពីមួយថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​កាន់តែមានភាពរីកចំរើន​”  ​។

កម្មវិធី​នេះ​មាន​លក្ខណៈអាច​ចូល​ដំណើរ​ការ​គណនី​ធនាគារ​ក៏​ដូច​ជា​ការ​គ្រប់​គ្រង​ប្រាក់​ (ការទិញ​ ការ​ផ្ទេរប្រាក់…) ។ វា​ក៏​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​រក​ឃើញ​សាខា​ធនាគារ​និង​ទីតាំង​ម៉ាស៊ីន​អេ​ធី​អឹមដែលនៅជិតអ្នក​បំផុត​ ។