ព្រឹត្តិការណ៍ InSTEDD Innovation Camp: ការសរសេរ កូដដើម្បីប្រឆាំងនិងការជួញដូរមនុស្ស

បើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ជាសាកលមួយដែលផ្តល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ បានអោយដឹងថា​ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកុមារប្រមាណជា 1,2 លាននាក់ត្រូវបានគេជួញដូរ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ការជួញដូរមនុស្សគឺជាការរាតត្បាតមួយទាំងនៅក្នុងតំបន់និងន