គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

Gadgets Cambodia, Tech news Cambodia, Tech news Asia

post-image

Startup KamasK Launches Cambodia’s First Anti-Pollution Mask

(English) Geeks in Cambodia caught up with Veasna Srey, the founder of KamasK, a startup developing masks to protect you from air pollution

post-image

Interview: Daro Oem’s Mind Controlled Robots

(English) Geeks in Cambodia sat down with Daro Oem, an ICT graduate who created mind-control robots to help those with disabilities

post-image

ការសង្ខេបឡើងវិញនូវសន្និសិទ បើកសម្ពោធស្តីអំពីមនុស្សយន្តនៅកម្ពុជា

ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យា (STEM), សន្និសីទបើកសម្ពោធស្តីអំពីមនុស្សយន្តត្រូវបានគេរៀបចំឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

back to top BACK TO TOP