គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

Gadgets Cambodia, Tech news Cambodia, Tech news Asia

post-image

CIF Cambodia’s Open Source Case Management System

(English) Children in Families Cambodia is developing an open source technology solution for case management that will be available for all NGOs

post-image

Geeks in Cambodia’s EPIC Collaboration – Edemy

(English) Another EPIC article! Geeks in Cambodia sits down with Rith, the founder of Edemy, a startup looking to bring quality English language education to rural areas

post-image

Geeks in Cambodia’s EPIC Collaboration: Eco Fresh Box

(English) We sat down with the Eco Fresh Box team to have a chat about their product, aspirations and plans as they take part in the EPIC programme

post-image

Mobilituk: Cambodia’s First Wheelchair Accessible Tuk Tuk

(English) Agile Development Group have developed a wheelchair accessible Tuk Tuk which they hope will spark “systemic change” in the Kingdom

post-image

កម្មវិធី PassApp Taxi – របៀបដ៏ងាយស្រួលក្នុងការកក់ម៉ូតូកង់បីនៅពេលធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសកម្ពុជា!

Geeks in Camboida បានជួបជាមួយលោក តុប និមល ជាស្ថាបនិករបស់កម្មវិធី PassApp Taxi ដើម្បីជជែកអំពីរបៀបដែលលោកសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់ផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានមកលើប្រទេសកម្ពុជា។

back to top BACK TO TOP