គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

Gadgets Cambodia, Tech news Cambodia, Tech news Asia

post-image

កម្មវិធី Office 365 របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ឥឡូវនេះកម្មវិធីការិយាល័យ Office 365 គឺមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយ។ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដែលមានមូលដ្ឋានលើបណ្តាញ cloud, អ្នកអាចរំពឹងគិតថានឹងអាចសហការគ្នាបានយ៉ាងងាយស្រួល!

post-image

Geeks in Cambodia’s EPIC Collaboration – E-House

(English) In the final part of our EPIC Collaboration, we catch up with one of the 5 teams moving through to the acceleration phase

post-image

Bong Chhlat – Cambodian App For Discounts On The Go

(English) On the lookout for discounts at stores close to you? Look no further than Bong Chhlat

post-image

Hackathon #SVtoPP Cambodia’s Flexible Khmer Keyboard

(English) We sit down with the team behind the Flexible Khmer Keyboard, an award-winning project at last year’s Hackathon #SVtoPP event

post-image

Behind The Geeks – ARC Hub PNH’s Ki Chong Tran

(English) Moving forward with our Behind The Geeks series, we catch up with the co-founder of Cambodia’s very first 3D Printing Startup – ARC Hub PNH

back to top BACK TO TOP