កិច្ចសំភាសន៍ជាមួយចលនាស្ត្រី Woomentum

ការផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីគឺជាផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹង Woomentum ដែលជាចលនាមួយដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើនគំនិតអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ geek នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសំភាសន៍មួយអ្នកស្រី Mouna ដែលជាស្ថាបនិករបស់ Woomentum។