សិក្ខាសាលាស្តីអំពី ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការស្ត្រីកាន់តែច្រើននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា

សូមអញ្ជើញមកស្តាប់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កញ្ញា អ៊ុមមួយ ហៀង នៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះ និងអំពីមូលហេតុអ្វីបានជាកញ្ញាគិតថាគួរតែមានស្ត្រីកាន់តែច្រើននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា។ សិក្ខាសានេះនិងធ្វើឡើងនៅឯ Development Innovations នៅថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2014 ចាប់ពីម៉ោង 9:30 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 11:00 ព្រឹក។