ពត៌មានដ៏គួរអោយរំភើបសម្រាប់ She Investments

យើងបានជួបសំភាសន៍ជាមួយនឹងលោក James Wilson ដែលជាស្ថាបនិករបស់ She Investments ដើម្បីរកអោយឃើញពីរបៀបដែល She Investments ត្រូវបានដំណើរការចាប់តាំងពីការជជែកមុនៗមក។