ឧបករណ៍ HoloLens របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft នាំយកបច្ចេកវិទ្យាក្រាហ្វិកនៅលើលំហអាកាសទៅកាន់ជីវិត

រស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលអ្នកអាចទាក់ទងជាមួយនឹងវត្ថុ 3D បាននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាក្រាហ្វិកនៅលើលំហអាកាសដោយប្រើប្រាស់កញ្ចក់ HoloLens ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft !