ព្រឹត្តិការណ៍ Startup Asia សិង្ហបុរីឆ្នាំ 2014: ថ្ងៃអាពាពិពាហ៍ដ៏ធំមួយជាមួយនិង Wedding.Com.My

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការរៀបការនៅពីក្រោយអាជីវកម្មរបស់ម៉ាឡេស៊ីនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងក្តីសុបិន្តរបស់ពួកគេ