ទូរស័ព្ទ LG G Vista

ទទួល​យកនូវ​រូបភាព​ដ៏​ធំ​​ជាមួយ​និងទូរស័ព្ទ LG G Vista ថ្មី ជាទូរស័ព្ទដៃមួយ​ដែលមានអេក្រង់ ធំ​ជាង​គេ​នៅក្នុងចំនោមទូរស័ព្ទ​ដៃ​ដែលមានដាក់លក់នៅលើទី​ផ្សារ​បច្ចុប្បន្ន​។