ការប្រកួតប្រជែងPoC របស់ VCIC : ការទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែប្រសើរជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅប្រទេសវៀតណាម

មុនពេលចាប់ដំណើរការនៃមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែអាកាសធាតុនៅប្រទេសវៀតណាម ការប្រកួតប្រជែង PoC នឹងត្រូវបានគេឃើញមានការរៀបចំដ៏គួរអោយរំភើបមួយនៃសំណើអាជីវកម្មបរិស្ថាននិងគំរោងជំនួយមូលនិធិរហូតដល់ 1.000.000.000 ដុង (ប្រមាណជា 48.000 ដុល្លារអាមេរិក)។