ឧបករណ៍ដ៏គួរអោយងប់ងល់ : ជាទេពកោសល្យឬជាការងប់ងល់?

ដោយមានការលើកឡើងអំពីតុហាត់ប្រាណ ក្រាសថតរូប និងឧបករណ៍ជាច្រើនទៀត អ្នកអាចនិយាយបានថាតើឧបករណ៍ទាំងអស់នេះគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានទេពកោសល្យឬជាឧបករណ៍ដ៏ងប់ងល់។