សហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជានឹងឈានទៅលើបណ្តាញដើម្បីចូលរួមសមាហរណកម្មអាស៊ាន

ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះការចុះឈ្មោះតាមអនឡាញនឹងនាំផ្លូវសម្រាប់សហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាដែលមានចំនួនប្រហែលប្រាំរយពាន់សហគ្រាសដើម្បីចូលរួមក្នុងកំណត់ត្រាអាជីវកម្មជាផ្លូវការរបស់ប្រទេស។