ស្រោមទូរស័ព្ទ iPhone ប្រចាំខែ: ឧបករណ៍ចាស់ៗក្នុងពេលអតីតកាល

ជា​មួយ​នឹង​ការ​ចេញ​ផ្សាយ​ទូរស័ព្ទ iPhone 6 ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ​យើងសូម​យក​ឱកាស​នេះ​ដើម្បី​រំលឹកអំពី​របស់​ល្អចាស់ៗមួយចំនួនជាមួយនិង​ស្រោមទូរស័ព្ទ​នាពេលអតីតកាល​។