សិក្ខាសាលាស្តីអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទចល័ត

នៅថ្ងៃទី 22 ខែកញ្ញានេះ សូមអញ្ជើញមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌល Development Innovations ចាប់ពីម៉ោង 2.30 រសៀលរហូតដល់ម៉ោង 5 ល្ងាច ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបដែលវិស័យពីរផ្សេងគ្នាអាចចូលមករួមគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី។