ព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យានៅ Development Innovation

ការ​តាំង​ពិព័ណ៍​ដ៏ពិសេសមួយនឹង​ត្រូវ​​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​ឡើង​នៅឯ​ Development Innovations ​នៅ​ថ្ងៃទី 8 ខែ កញ្ញា ​ឆ្នាំ 2014 ចាប់ពី​ម៉ោង 1:30 រសៀល​ រហូតដល់​​ម៉ោង 8:30 យប់ : ពិព័ណ៍​ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា នៃការ​​ច្នៃប្រឌិតសំរាប់ការ​អភិវឌ្ឍន៍​។