ព្រឹត្តិការណ៍Echelon 2014 : ខ្សែសង្វាក់នៃការច្នៃប្រឌិតរបស់អាស៊ី

ព្រឹត្តិការណ៍ Echelon 201​​4 នឹង​ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 10 ដល់ទី 11 ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ 201​​4 នៅឯ​ Singapore Expo Max Atria ជាមួយ​នឹង​វាគ្មិន​អន្តរជាតិ​ជាង 60នាក់។