ព្រឹត្តិការណ៍ Startup Asia សិង្ហបុរី 2014 : ការកំណត់តំលៃជាច្រើនជាមួយ និង Haystakt

Haystakt គឺ​ជា​ជំរើសទីផ្សារ​មួយផ្សេងទៀត​ដែល​អ្នក​ផលិតអាច​ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម​ផលិត​ផល​ច្នៃ​ប្រឌិត​របស់​ពួក​គេ​នៅក្នុង​ក្រុមតម្លៃ​​ដែលបាន​កំណត់ជាច្រើន​។