សន្និសីទ TechCamp កម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទស្តីពីការការពារផ្លូវទឹកនៅតាមដងទន្លេមេគង្គ

សន្និសិទ TechCamp នឹងត្រូវឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី 24-25 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ។ ព្រឹត្តិការណ៍ TechCamp នេះនឹងផ្តោតទៅលើបញ្ហាប្រឈមនានាដែលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវទឹកនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោម។