កិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីទីផ្សារឌីជីថលសម្រាប់វិស័យធុរកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីរបៀបដែលចំនេះដឹងទីផ្សារឌីជីថលអាចជួយផ្លាស់ប្តូរមុខជំនួញរបស់អ្នកដែរឬទេ?
អ្នកអាចនឹងរៀនពីជំនាញនិងគន្លឹះដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជាមួយនឹងកម្មវិធីដ៏គួរឱ្យរំភើបដែលបានធ្វើឡើងជាពិសេសសំរាប់អាជីវកម្មថ្មីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលទីផ្សារឌីជីថលឆ្នាំ 2015 ដែលធ្វើឡើងនៅអគាររដ្ឋបាល SMU នៅវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងប្រទេសសឹង្ហបុរី ផ្លូវ 81 Victoria នៅថ្ងៃទី 4 និងទី 5 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2015 ។