ព្រឹត្តិការណ៍ Startup Asia នៅប្រទេសសិង្ហបុរី ឆ្នាំ 2014

តើអ្នកមាន Silicon Valley នៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នកដែរឬទេ? តើអ្នកដឹងថាអ្វីដែលធ្វើអោយការ ចាប់ផ្ដើមអាជីកម្មមួយទទួលបានជោគជ័យ? សូមពិនិត្យមលើនូវវើដំណើររបស់ពួកយើងនៅ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Startup Asia ឆ្នាំ 2014 !