ព្រឹត្តិការណ៍ Insight Tech ភ្នំពេញឆ្នាំ 2016

ជាមួយនិងប្រធានបទស្តីអំពី “ការបំផុសគំនិត” ព្រឹត្តិការណ៍ Insight Tech នេះមានគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនៅក្នុងវិស័យនៃវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រតាមរយៈការចែករំលែកចំនេះដឹងពីអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យនេះ ។