ការត្រួតពិនិត្យទូរស័ព្ទ : Samsung Galaxy S6/S6 EDGE

ទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy S6 ត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងល្អដែលផ្តល់នូវភាពកោងយ៉ាងល្អនិងភ្លឺរលោង ប៉ុន្តែ S6 Edge បានភ្ជាប់មកជាមួយនូវផ្ទៃបង្ហាញដែលមានរាងកោងដ៏ស្រស់ស្អាតនៅគែមទាំងសងខាង។