នេះជាពេលវេលាសំរាប់ឧបករណ៍ Ritot

ដោយមានការជំរុញ​ពីប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា​នា​ពេល​អនាគត ឧបករណ៍ Ritot នេះ​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ដើម្បីធ្វើជាឧបករណ៍បញ្ចាំងស្លាយ​ដំបូង​គេតែមួយ​គត់​​របស់​ពិភពលោក​