ការក្រឡេកមើលទៅកាន់ AEC 2015 : ការរួមបញ្ចូលវិស័យ ICT នៅក្នុងតំបន់តែមួយ

ជាមួយនិង AEC ឆ្នាំ 2015 នេះ ការធ្វើសមាហរណកម្ម ICT នៅក្នុងតំបន់កំពុងតែចាប់ផ្តើមឡើង។ តើអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមសំរាប់ប្រទេសកម្ពុជា ហើយតើយើងគួរយកឈ្នះបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះដោយបៀបណា?