ការសង្ខេបឡើងវិញនូវព្រឹត្តិការណ៍: ការប្រកួតប្រជែងភស្តុតាងនៃគំនិត (POC) Bootcamp

ការប្រកួតប្រជែងភស្តុតាងនៃគំនិត (POC) bootcamp បានប្រមូលផ្តុំទៅដោយ អេកូសហគ្រិនចំនួន 24 វគ្គបរិស្ថានចំនួន 8 និង គោលដៅពណ៌បៃតងចំនួន 1 នៅទីក្រុងហូជីមីញ (ចាប់ពីថ្ងៃទី 10 ដល់ទី 13 ខែតុលា ឆ្នាំ 2014) ។