ពិព័រណ៍ Startup ដំបូងគេបំផុតនៅកម្ពុជា

សូមចូលរួមពិព័រណ៍ Startup ដំបូងគេបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវប្រារព្ធឡើងដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនិងវេទិកាស្ថាបនាធនធាន។