បទសម្ភាសស្តីអំពី Kaymu ដោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតថ្មីមួយ

ដោយទើបតែបានបើកដំណើរការថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Kaymu (ជាការបណ្តាក់ទុនដោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតថ្មីមួយ) គឺជាសហគមន៍ទិញទំនិញអនឡាញមួយដែលជួយសម្របសម្រួលអាជីវកម្មរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញ។ Geeks នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបសម្ភាសជាមួយនាយកគ្រប់គ្រងនិងនាយកប្រចាំប្រទេសរបស់ Kaymu ដើម្បីទទួលបាននូវការយល់ដឹងកាន់តែច្រើននៅក្នុងពិភពទីផ្សារអនឡាញនេះ!