គេហៈទំព័រការងារមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញពីភាពកើនឡើងនៃចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា

តើអ្នកនៅចាំបានទេនៅពេលដែលយើងបានសរសេរអត្ថបទស្តីអំពី ការចាប់ផ្តើមនៃគេហៈទំព័រការងារ Everjobs, ដែលជាវិបផតថលស្វែងរកការងារថ្មីមួយនៅលើបណ្តាញអ៊ីនធើណេតដែលគាំទ្រដោយក្រុមហ៊ុន Rocket Internet? មែនហើយ, បន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្តើមដំណើរការអស់រយៈពេល 2 ខែមក ពួកគេបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ការងារមួយដោយបានចងក្រងជាទិន្នន័យការងារពីគេហទំព័ររបស់ខ្លួនដែលជួយក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិន្នាការចុងក្រោយបំផុតពីវិបផតថលការងារអនឡាញរបស់ខ្លួន។