ការសង្ខេបឡើងវិញអំពី: សន្និសីទ សហគ្រាសសង្គមឆ្នាំ 2014

នៅថ្ងៃទី 25 ខែតុលានេះ សន្និសីទសហគ្រាសសង្គមថ្នាក់ជាតិលើកទី 4 ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រួវបានគេឃើញមានវគ្គជាច្រើន ក្នុងនោះមានសុន្ទរកថានិងការធ្វើបទបង្ហាញដោយសហគ្រិនសង្គម។